Els trastorns mentals

Els trastorns mentals greus són un conjunt d'entitats nosològiques de diferent naturalesa i presentació clínica, que tenen en comú criteris de gravetat i persistència en el temps, amb tendència al deteriorament i a l’alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona que els pateix. A diferència d’altres patologies cròniques de base somàtica, les malalties mentals greus i persistents apareixen en edats molt precoces de la vida, entre l’adolescència i l’ inici de l’edat adulta, generant molt aviat necessitats d’atenció molt àmplies i complexes que requereixen intervencions interdepartamentals.

 

La Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre 

 


La Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre és un espai que propicia poder treballar amb tots els agents d’un territori de forma transversal i fent una detecció immediata dels canvis existents, podent focalitzar una actuació concreta i eficaç. Per poder dur-ho a terme els propis agents decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia emprada.

La constitució de la Taula es promou des de la Coordinadora d’Associacions de salut mental i familiars i des de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre a principis del 2013. 

Sorgeix de la necessitat d’identificar quines són les necessitats del territori i d’afavorir l’aplicació de les polítiques estratègiques marcades pel Pla de Salut, pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions i pel Pla Integral de Catalunya; potenciant al màxim la participació activa dels afectats en una gestió compartida, i amb la implicació de tots els agents locals que hi participen. Objectius

 Generals
  • Implicació i participació amb el compromís de tots els agents locals.
  • Articular espais de treball a nivell local.
  • Promoure activitats i línies d'intervenció específiques en cadascun dels municipis, adreçades ala prevenció dels trastorns mentals i les addiccions a nivell comunitari
  • Donar rellevància a la feina realitzada pels actors i professionals de la Salut Mental del territori.
  • Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal, coordinant tots els agents implicats en salut mental dins de cada territori on es duguin a terme les Taules de Salut Mental.
  • Crear espais que facin operatius els Plans integrals i cadascun dels territoris
Específics 
  • Des de la Taula de Terres de l'Ebre s’establiran objectius específics per al territori, de durada anual o bianual, en el marc dels objectius generals.Composició de la Taula 


 
 Fundacions i Associacions

Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre
Federació Salut Mental de Catalunya (SMC). Coordinadora Salut Mental Tarragona - Terres de l'Ebre
S
ervei de Drogodependències del CAS de Tortosa. Grup Sagessa
Centre La Duna
Associació de Familiars de Malalts Mentals (AFMMTE)
Associació Transtorn Espectre Autista Terres de l'Ebre (ATEATE)
Associació d'ajuda per la Hiperactivitat i el Dèficit d'Atenció de les Terres de l'Ebre (AHIDA Terres de l'Ebre)
ACTIVA’T: Fundació SMC + 
 Federació Veus


Adminstracions

Generalitat de Catalunya
Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre
Departament de Salut. Serveis d'assistència primària de l'Institut Català de la Salut
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament de Justícia
Departament d'Ensenyament
Departament de Cultura
Departament d'Empresa i Coneixement

Diputació de Tarragona

Ajuntaments
Ajuntament d'Amposta
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Móra d'Ebre
Ajuntament de Gandesa

Consells comarcals
Consells comarcal del Baix Ebre
Consells comarcal del Montsià
Consells comarcal de la Ribera d'Ebre
Consells comarcal de la Terra Alta   


Línies de treball 

Treball de Sensibilització i Prevenció
Lluita contra l’estigma 
Revisió de protocols i circuits 
Grups de treball de casos complexos 
Implicar i comprometre les administracions en l’aplicació de les solucions proposades


Funcionament

Els membres que constituïxen la Taula, representats pels agents locals implicats en l’atenció a la salut mental del territori, es reuniran dues vegades a l’any per tal d’identificar les necessitats; marcar les prioritats; definir els objectius específics i els grups per treball; designar una Comissió Permanent; supervisar les propostes dels grups de treball, i vetllar pel compliment dels compromisos adquirits. 

La Taula designarà una Comissió Permanent que estarà formada per un màxim de 8 persones, i que té com a funcions impulsar i dinamitzar els grups de treball específics i detectar nous objectius. Es reunirà amb una periodicitat bimensual.

Els grups de treball estaran formats per representants dels diferents agents implicats en el tema específic a desenvolupar; comptarà amb un referent de la Coordinadora i un de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, presentant els continguts elaborats i les propostes a la Comissió Permanent, a periodicitat de reunions serà la determinada per cadascun dels grups.