Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS

Nom

Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS (Equips Bàsics d’Atenció Social)
Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta
Municipis d’Amposta i Tortosa

Definició

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Ubicació. Contacte

Baix Ebre: 977 445 038 info@baixebre.cat    http://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/serveis

Montsià: 977 704 371 atenciopersones@montsia.cat http://www.montsia,.cat/serveis

Ribera d’Ebre: 977 401 851 acciosocial@riberaebre.org http://www.riberaebre.org/serveis/accio-social/serveis-socials/

Terra Alta: 977 420 018 serveissocials@terra-alta.cat        http://www.terra-alta.cat

Amposta: 977 702 456 ss@amposta.cat                  http://www.amposta.cat

Tortosa: 977 585 810 bso.tortosa@tortosa.cat            http://www.tortosa.cat/webajt/bso/index.asp?plana=2 

Descripció

·         Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària

·         Oferir informació, orientació i assessorament a les persones

·         Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat

·         Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA)

·         Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació

·         Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social

·         Prestar serveis d’ajuda a domicili  i  de suport a la unitat familiar

·         Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

·         Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats

·         Promoure mesures d’inserció social i educativa

·         Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables

·         Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu

A qui s’adreça

A totes les persones i/o famílies que viuen o es troben als diferents municipis que formen de les Terres de l’Ebre, i especialment aquelles persones i/o famílies amb l’existència d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal.

La valoració de l’estat de necessitat es farà tenint en compte els àmbits de valoració següents: l’habitatge, l’accessibilitat al servei, el nivell de relació, el suport formal i informal, el nivell de dependència, la situació econòmica i patrimonial i el risc de maltractaments o desemparament

Via accés

Directa i/o derivada per altres serveis.

Qui el  gestiona

Consells Comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta

Ajuntaments d’Amposta i Tortosa