Concurs Cartell

1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS

L’objecte d’aquest concurs és fomentar la competència artística entre la població infantil i juvenil dels diferents centres educatius de les Terres de l’Ebre, així com sensibilitzar l'alumnat i desestigmatitzar la salut mental.

2. PARTICIPANTS

2.1. Poden participar a la fase comarcal l'alumnat de 5è i 6è d’educació primària i 1r, 2n ,3r i 4t d’ESO, i altres centres educatius de les Terres de l’Ebre.

2.2. L’alumnat haurà de participar a través dels seus centres educatius. 

3. CARACTERÍSTIQUES

3.1. El tema: “La Salut Mental i el benestar emocional és la prioritat

3.2. Format

- Cal presentar el cartell en un full blanc DINA4 en paper o en format digital.

- Els cartells hauran de deixar en blanc els números de les dates d’octubre de ___.

3.3. El jurat premiarà l’obra en funció de :

- Originalitat

- Relació amb el tema proposat: ”La Salut Mental i el benestar emocional és la prioritat”

En la valoració es tindrà en compte l'edat i el nivell educatiu de la persona concursant.

4. PLIQUES

4.1. Les obres han d’anar signades amb el codi d’identificació de l'alumne/alumna IDALU, l’edat, el curs i l’escola/institut a què pertany.

 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

5.1. Cal presentar les obres del 30 de gener al 15 juny a la mesa de valoració del premi als Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de cada comarca.

5.2. Cada centre realitzarà una preselecció de 2 cartells per cada grup classe i enviarà en un sobre la selecció de tots els cartells del centre abans de la data esmentada. Cada obra contindrà al revers el nom identificador del centre, el curs i l’IDALU de l’alumnat participant.

6. PREMIS

6.1. Per cada comarca, entre els centres participants, hi haurà premis en material escolar o llibres, un primer premi de 100 euros i un accèssit de 50 euros.

7. JURAT

7.1. El jurat estarà format per:

Un/a representant del Departament d’Educació

Un/a representant de la Taula de Salut Mental TTEE

Un/a representant de l’Escola d’Art de cada territori

Un/a representant del Consell Comarcal corresponent

Un representant de la Diputació de Tarragona

El Centre de Recursos Pedagògics de cada comarca farà les funcions de secretari/ secretària i aixecarà acta.

Cada Institució nomenarà les persones representants, i farà arribar aquestes dades a la secretaria de la Taula de Salut Mental mitjançant un correu electrònic a les següents adreces ahida@hotmail.com i afmmte@gmail.com abans de l’1 de setembre.

8. VEREDICTE

8.1. El veredicte del jurat es farà públic el dia que s’especifique en la convocatòria de cada any.

Per a la convocatòria de 2024, serà a mitjans d’octubre.

L’acte d’atorgament dels premis formarà part del programa del mes de la Salut Mental.

El fet de concursar implica acceptar aquestes bases.

Drets sobre els cartells

El cartell guanyador serà la imatge del mes de la Salut Mental de l’any següent. Els organitzadors del concurs es comprometen a publicar-lo, editar-lo i distribuir-lo. Els cartells no seleccionats es retornaran als centres educatius perquè en puguin fer difusió exposant-los a l’entrada de l’escola/institut.

El tema de l’exposició serà: Mes de La Salut Mental

Es convida tot l’alumnat de les escoles/instituts a participar en el concurs de Cartells amb el lema: “La Salut Mental i el benestar emocional és la prioritat