Consulta neuropediatria

Definició

Atenció especialitzada i diagnòstic diferencial de trastorns neurològics en infants de 0 a 15 anys

Ubicació

Consultes externes de l’HTVC

Contacte (nom, telèfon i pàgina web)

Consulta Neuropediatria de l’HTVC – Esplanetes s/n-Tortosa.  Tel. 977 519 100

Descripció

Reconeixement ,  valoració organicitat i tractament  dels trastorns del neurodesenvolupament: TEA i TDAH.

Valoració etiològica del retard mental i diagnòstic diferencial.

Tractament i seguiment de quadres sindròmics, cromosomopaties i metabolopaties  que manifesten trastorns mentals.

Valoració de l’organicitat associada a trastorns psiquiàtrics, psicosi, TOC, TND, alteracions conductuals.

Suport neuropediàtric als CDIAPS.

Coordinacions periòdiques amb CDIAP i CSMIJ.

Participació en la unitat funcional del TEA.

A qui s’adreça

Infants de 0 a 15 anys amb sospita de trastorn neurològic

Via accés

Derivació del pediatre d’assistència primària a proposta dels equips dels CDIAP

Qui el  gestiona

ICS