Concurs Relats

1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS

L’objecte d’aquest concurs és fomentar l’escriptura i la lectura entre la població infantil i juvenil dels centres educatius de les Terres de l’Ebre, així com també sensibilitzar i desestigmatitzar la salut mental.

2. PARTICIPANTS

2.1. Poden participar en aquest concurs comarcal tot l’alumnat de 5è i 6è d’educació primària i 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i altres centres educatius de les Terres de l’Ebre.

2.2. L’alumnat haurà de participar a través dels seus centres educatius.  

3. CARACTERÍSTIQUES

3.1. El tema: “La Salut mental i el benestar emocional és la prioritat”.

3.2. Format

Textos en prosa (un conte, una història, una faula...). Els escrits hauran de tenir una extensió mínima de 2 fulls DIN A-4 o 3.750 caràcters aprox. i màxima de 3 fulls DIN A-4 o 5.700 caràcters aprox.

Tots els treballs han d’estar escrits a una sola cara, amb interlineat d’1,5 i cos de lletra Times New Roman 12.

3.3. El jurat premiarà l’obra en funció de:

- Originalitat

- Relació amb el tema

- L’estructura del text (introducció, desenvolupament, desenllaç) - Elements qualitatius del text (aparició de narrador, personatges, fets, llocs i tempos)

- Vocabulari adequat a l’edat

- Redacció del text tenint en compte els paràmetres d’adequació del  llenguatge, coherència de les idees i correcció

En la valoració dels relats es tindrà en compte l'edat i el nivell educatiu de la persona concursant.

4. PLIQUES

4.1. Les obres han d’anar signades amb el codi d’identificació de l'alumne/a, l’IDALU, l’edat, el curs i l’escola/ institut al què pertany.

 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

5.1. Cal presentar les obres del 30 de gener al 15 de juny a la mesa de valoració del premi als Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de cada comarca.

5.2 Cada centre realitzarà una preselecció de 2 relats per cada grup classe que continguin les característiques establertes als punts 3.1, 3.2 i 3.3 de les bases i enviarà en un sobre la selecció de tots els relats abans de la data esmentada. Cada relat contindrà el nom del centre identificatiu, el curs i l’IDALU de l’alumnat participant.

6. PREMIS

6.1 Hi haurà un primer premi de 100 euros en material escolar o llibres, i un accèsit de 50 euros també en material escolar o llibres per cada comarca.

7. JURAT

7.1. El jurat estarà format per:

- Un/a representant del Departament d’Educació

- Un/a representant de la Taula de Salut Mental TTE

- Un/a representant Salut

- Un/a representant de cada Consell Comarcal

- Un representant de la Diputació de Tarragona

El Centre de Recursos Pedagògics de cada comarca farà les funcions de secretari/ secretària i aixecarà acta.

Cada Institució nomenarà les persones representants, i farà arribar aquestes dades a la secretaria de la Taula de Salut Mental mitjançant un correu electrònic a les següents adreces ahida-tte@hotmail.com i afmmte@gamil.com abans de l’1 de setembre.

8. VEREDICTE

8.1. El veredicte del jurat es farà públic el dia que s’especifique en la convocatòria de cada any.

Per a la convocatòria 2024, serà a mitjans d’octubre.

L’acte d’atorgament dels premis formarà part del programa del mes de la Salut Mental.

La Taula de Salut Mental serà la propietària dels relats guanyadors i en farà la difusió necessària.

El fet de concursar implica acceptar aquestes bases.