Presentació

La Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre 

Els trastorns mentals greus són un conjunt d'entitats nosològiques de diferent naturalesa i presentació clínica, que tenen en comú criteris de gravetat i persistència en el temps, amb tendència al deteriorament i a l’alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona que els pateix. A diferència d’altres patologies cròniques de base somàtica, les malalties mentals greus i persistents apareixen en edats molt precoces de la vida, entre l’adolescència i l’ inici de l’edat adulta, generant molt aviat necessitats d’atenció molt àmplies i complexes que requereixen intervencions interdepartamentals.

La Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre vol ser un espai per poder treballar aquests transtorn o malaties amb tots els agents socials i institucionals del territori de forma transversal, fent una detecció efectiva i immediata dels problemes i focalitzar una actuació concreta i eficaç per facilitar solucions.  Per poder dur-ho a terme els propis agents decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia emprada.

La constitució de la Taula es promou des de la Coordinadora d’Associacions de salut mental i familiars i des de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre a principis del 2013.  Sorgeix de la necessitat d’identificar quines són les necessitats del territori i d’afavorir l’aplicació de les polítiques estratègiques marcades pel Pla de Salut, pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions i pel Pla Integral de Catalunya; potenciant al màxim la participació activa dels afectats en una gestió compartida, i amb la implicació de tots els agents locals, comarcals o nacionals que hi participen. 


Objectius

Composició de la Taula

Entitats (Fundació Pere Mata // Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre //  Federació Salut Mental de Catalunya (SMC). Coordinadora Salut Mental Tarragona - Terres de l'Ebre // Centre d'atenció i seguiment a les addiccions. (CAS Tortosa)  Tortosa Salut // Centre La Duna // Associació de Familiars de Malalts Mentals (AFMMTE) // Associació Transtorn Espectre Autista Terres de l'Ebre (ATEATE) // Associació d'Ajuda per la Hiperactivitat i el Dèficit d'Atenció de les Terres de l'Ebre (AHIDA Terres de l'Ebre) // ACTIVA’T: Fundació SMC +  Federació Veus)

Ajuntaments (Ajuntament d'Amposta, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Móra d'Ebre i Ajuntament de Gandesa.

Consells comarcals (Consells comarcal del Baix Ebre, Consells comarcal del Montsià, Consells comarcal de la Ribera d'Ebre, Consells comarcal de la Terra Alta)

Generalitat de Catalunya (Departament de Salut. Serveis d'assistència primària de l'Institut Català de la Salut, Departament de Drets socials, Departament de Justícia, Departament d'Ensenyament, Departament de Cultura i Departament d'Empresa i Coneixement)

Diputació de Tarragona

Línies de treball 

Treball de Sensibilització i Prevenció  / Lluita contra l’estigma / Revisió de protocols i circuits / Grups de treball de casos complexos / Implicar i comprometre les administracions en l’aplicació de les solucions proposades

Funcionament

Els membres que constituïxen la Taula, representats pels agents locals implicats en l’atenció a la salut mental del territori, es reuniran dues vegades a l’any per tal d’identificar les necessitats; marcar les prioritats; definir els objectius específics i els grups per treball; designar una Comissió Permanent; supervisar les propostes dels grups de treball, i vetllar pel compliment dels compromisos adquirits. 

La Taula designarà una Comissió Permanent que estarà formada per un màxim de 8 persones, i que té com a funcions impulsar i dinamitzar els grups de treball específics i detectar nous objectius. Es reunirà amb una periodicitat bimensual.

Els grups de treball estaran formats per representants dels diferents agents implicats en el tema específic a desenvolupar; comptarà amb un referent de la Coordinadora i un de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, presentant els continguts elaborats i les propostes a la Comissió Permanent, a periodicitat de reunions serà la determinada per cadascun dels grups.