Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDiAP)

Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta

Definició

Conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades als infants que presenten retard o trastorn del desenvolupament psíquic, motriu o sensorial de qualsevol etiologia i que es poden produir en la primera infància.

Ubicació

Baix Ebre:

CDIAP – Verge de la Cinta-Tortosa. Tel.: 977 446 832.

CDIAP- Baix Ebre- Deltebre. Tel.: 977 446 832


Montsià:

CDIAP- Montsià - Amposta. Tel.: 977 706 341

CDIAP – La Sènia. Telf: 977 706 341

CDIAP – Sant Carles de la Ràpita. Telf: 977 706 341

Ribera d’Ebre:

CDIAP-JONC- Móra d’Ebre. Telf: 977 403 080


Descripció

Els objectius dels CDIAP són:

· Atendre la població infantil des del naixement i com a màxim fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.

· Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d'edat.

· Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.

· Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.

· Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Per assolir el seus objectius, els CDIAP exerceixen les següents funcions:

· Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòstic).

· Informació, orientació, suport i assessorament a la família.

· Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.

· Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

· Seguiment de l'evolució de l'infant.

· Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.

· Tasques de recerca,docència i formació

A qui s’adreça

· Infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament que poden ser:

1. motrius, sensorials, cognitives

2. trastorns de personalitat i/o de conducta

3. dificultats transitòries en els hàbits del son

4. alteracions en l’àrea alimentària

5. alteracions en el control d’esfínters..entre altres

6. A les famílies i persones que tenen contacte directe i habitual amb l’infant

· Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

· Tenen quatre àmbits d’intervenció:

1. L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament

2. La família

3. L’entorn en què es desenvolupa l’infant

4. La societat


Via accés

Directa i/o derivada per altres serveis ( serveis educatius, de salut...)


Qui el gestiona

Gestionats per entitats mitjançant convenis. Dirigits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies