Serveis Bàsics d’Atenció Social de les Terres de l’Ebre EBAS

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Ubicació. Contacte

Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, municipis d’Amposta i Tortosa

Baix Ebre: 977 445 038 info@baixebre.cat  http://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/serveis

Montsià: 977 704 371 atenciopersones@montsia.cat  http://www.montsia.cat/serveis

Ribera d’Ebre: 977 401 851 acciosocial@riberaebre.org  http://www.riberaebre.org/serveis/accio-social/serveis-socials/

Terra Alta: 977 420 018 serveissocials@terra-alta.cat  http://www.terra-alta.cat

Amposta: 977 702 456 ss@amposta.cat  http://www.amposta.cat

Tortosa: 977 585 810 bso.tortosa@tortosa.cat  http://www.tortosa.cat/webajt/bso/index.asp?plana=2  

Descripció

·          Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària

·          Oferir informació, orientació i assessorament a les persones

·          Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat

·          Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA)

·          Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació

·          Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social

·          Prestar serveis d’ajuda a domicili  i  de suport a la unitat familiar

·          Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

·          Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats

·          Promoure mesures d’inserció social i educativa

·          Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables

·          Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu

A qui s’adreça

A totes les persones i/o famílies que viuen o es troben als diferents municipis que formen de les Terres de l’Ebre, i especialment aquelles persones i/o famílies amb l’existència d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal.

La valoració de l’estat de necessitat es farà tenint en compte els àmbits de valoració següents: l’habitatge, l’accessibilitat al servei, el nivell de relació, el suport formal i informal, el nivell de dependència, la situació econòmica i patrimonial i el risc de maltractaments o desemparament

Via accés

Directa i/o derivada per altres serveis.

Qui el  gestiona

Consells Comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta / Ajuntaments d’Amposta i Tortosa